Kezdőlap / Önismeret / Az öntudatosodás

Az öntudatosodás

Az individuumnak és a közösségnek ez a kezdeti összeolvadása és az egyén ezt követő kiemelkedése, öntudatosulása eléggé áttetsző kifejezésre talált abban, ahogy a korábban fejlődésükben elmaradt népek a tulajdonneveket használták. A tulajdonnevek egyik fontos küls6 jelét alkotják annak, hogy az egyéniség kiemelkedik a társadalmi közösségből, mintegy szimbolizálják ezt az egyéniséget. A tudomány nem jegyzett fel egyetlen olyan népet sem, legyen bármily elmaradott, mely ne rendelkezett volna tulajdonnevekkel.
Az amerikai indiánok hosszas megfigyelése alapján L. Morgan arra a következtetésre jutott, hogy „az irokézeknél és más indián törzseknél ma használatos nevek legnagyobbrészt olyan ősrégi nevek, amelyek a nemzetségen belül beláthatatlan időkön keresztül hagyományozódtak”. A tulajdonnevek, szemmel láthatólag, nem azonnal jöttek létre, hanem csak a nemzetségi társadalom kezdeti stádiumában. „Fel kell tételeznünk, hogy a fejlődés egy bizonyos, igen korai szakaszán még nem voltak tulajdonnevek, és a közösség megnevezését alkalmazták külön-külön minden egyes személyre is.”
A nemzetségi rendszer feltételei közt tehát mindenekelőtt a nemzetség volt a tulajdonnevek hordozója, minthogy ezek nem annyira a személyiséget mint olyant jelölték, hanem inkább ennek az adott nemzetséghez való tartozását, rokonsági kapcsolatait és társadalmi helyzetét. Így az indián törzseknél a„Hosszú Szarv” tulajdonnév a „Szarvas” nemzetséghez tartozik, a „Fekete Farkas” név a„Farkas” nemzetséghez. A„Sas” nemzetségen belül olyan neveket találunk mint: „Fészkét Építő Sas”, „Felemelt Fejjel Ülő Sas”, „Faág Fölött Repülő Sas” stb. Általában minden nemzetség kizárólagos tulajdonaként rendelkezett bizonyos személynevekkel, amelyeket éppen ezért ugyanazon törzs más nemzetségei nem alkalmazhattak. Ha a gyermeknek egy idegen nemzetséghez tartozó nevet adtak, akkor már a névadás puszta ténye azon nemzetség tagjává tette őt, mely a név felett rendelkezett. A nemzetségnév önmagában biztosította a nemzetségi jogokat. Az ilyen nevek vagy közvetlenül jelentésük által utaltak arra a nemzetségre, melyhez tartoztak, vagy közismertek voltak ebbeli minőségükben. Például a dél-ausztrál arabana törzs tagjai arra a kérdésre: „Ki vagy?”, azzal válaszoltak : „Arabana vagyok”.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a …

Hozzászólás